Industrijska elektronika

Autor: Dragan Marinković

 

 

 

 

OSNOVE PRIKUPLJANJA PODATAKA I UPRAVLJANJA

SCADA je akronim od Supervisory Control And Data Acquisition (prikupljanje podataka nadzor, praćenje i upravljanje ) i podrazumeva ceo spektar opreme, sistema i rešenja koja omogućavaju prikupljanje podataka o nekom procesu - udaljenom sistemu, obradu istih, nadzor, i u pojedinim slučajevima i reagovanja na adekvatan način. Ovo je konvencionalan način objašnjenja termina. Da vidimo nešto jasnije gde možemo sresti SCADA sistem.

Vodoprivreda, energetika, poljoprivreda, komunikacije, sigurnosni sistemi i mnogi drugi koriste SCADA sisteme. Šta se podrazumeva kao najprostiji primer SCADA sitema? Sigurno pomišljate na više pari žica koje na svom daljem kraju imaju prikačene prekidače, sonde, releje itd. Na bližem kraju je običan PC računar koji preko akviziciono-upravljačke kartice prima podatke, obrađuje ih, formira informacije o procesu i na taj način vrši nadzor, ali i upravljanje ako je predviđeno na tom nivou. Programska podrška za ovaj model SCADA sistema se svodi na podršku PC bus magistrali. To je u osnovi centralizovan sistem akvizicije i upravljanja. Kompleksniji primer SCADA sistema je mreža računarom podržanih radio vezom upravljanih terminala TU (Terminal Unit) koji komuniciraju sa računarskim centrom - distribuirani sistem upravljanja (engl. Distributed Control System). I najkompleksniji primer SCADA sistema je mreža SCADA sistema koja funkcioniše po principu server-server, server-klijent. Gore opisani primer u potpunosti odražava u poslednje vreme dominantan prilaz projektovanja velikih SCADA sistema - geografski distribuiranih SCADA sistema, koji se jednim imenom nazivaju WASCAD sistemi (engl. Wide Area SCADA). Ono što karakteriše projektovanje WASCAD sistema je da u osnovi leži projektovanje mreže za otvorene sisteme. Razmenom podataka između dva ili više nezavisnih SCADA sistema koji kontrolišu različite segmente istog tehnološkog procesa ili privrednog sistema (heterogeni WASCAD sistem), stiče se celovita slika o njegovom stanju. Isto se podrazumeva i za homogeni WASCAD sistem, s tom razlikom što se ovde SCADA sistemi brinu o istim segmentima jedinstvenog tehnološkog procesa ili privrednog sistema (npr. elektroenergetski sistem jedne države). I da rezimiramo. Klasičan SCADA sistem orjentisan je ka upravljanju industrijskim procesima ili automatizaciji laboratorija i odlikuje se malom dislokacijom pojedinih SCADA elemenata, pouzdanijim izvršenjem komunikacionih aktivnosti, i mnogo većim stepenom automatizacije upravljačkih aktivnosti. Složeniji SCADA sistem nazvan WASCAD orjentisan je upravljanju geografski distribuiranih sistema kod kojih se zbog kompleksnosti procesa i komunikacionih grešaka najčešće izbegava automatsko vođenje procesa kako na lokalnom tako i na supervizorskom nivou. Poslednju odluku o promeni režima procesa daje čovek tako da je naglasak na kvalitetnom nadzoru - superviziji procesa.

1b11.gif (14796 bytes)
Slika 1a.

Struktura SCADA sistema

Merni davači, pretvarači, pokazivači, izvršni uređajiPišući o SCADA sistemima najprimerenije je da se kaže prvo nešto o elementu sistema koji neposredno prima fizičku veličinu. Taj element je senzor koji je deo mernog davača (engl. transducer). Merni davač “daje život” senzoru jer tek njegovim priključenjem na senzor možemo izmeriti promene električne veličine srazmerne promenama neke fizičke veličine. Ulazne fizičke veličine mogu da budu sila, temperatura, relativna vlažnost, dužina, broj obrtaja, brzina, nivo, slanost, intezitet svetlosti, itd. Naravno, postoje senzori koji odmah daju električnu veličinu promenom neke fizčke veličine (npr. merimo pritisak uz pomoć kristala koji na svojim krajevima daju napon proporcionalan pritisku - piezo efekat) ali je i pored toga neophodno priključiti merni davač jer je električni signal najčešće mali pa ga je potrebno pojačati i prilagoditi za analogno-digitalno pretvaranje. Električni ekvivalent ulazne veličine može da bude osim napona i struja, otpornost, kapacitivnost. Međutim osnovni elementi koji sačinjavaju primarno prikupljanje (sl.1a) podataka - primarna akvizicija, rade samo sa naponskim signalom.U suštini promene otpornosti, kapacitivnosti, induktivnosti se mogu posmatrati preko promena napona. Prilagođenje ili priprema mernog signala se izvodi preko mernog modula koji obavlja i kondicioniranje signala (engl. signal conditioning).Pod prilagođenjem mernog signala podrazumeva se ; filtriranje, pojačanje, linearizacija, baferovanje - sample/hold, prigušenje (engl. damping).Primera radi, ako se signal sa mernog davača menja toliko brzo da ga A/D konvertor ne može obrađivati potreban je prilagodni stepen koji vrši uzorkovanje i zadržavanje (engl. sample & hold) mernog signala dok se konverzija ne završi. Ili npr. ako merni davač daje promene napona 0,025 mV, a A/D konvertor može da prepozna promene napona od 2,44 mV (engl. voltage sensitivity range) potrebno je izvršiti prilagođenje pojačanjem 100x da bi merni signal bio u opsegu osetljivosti A/D konvertora. Ako merni davač daje na izlazu normalizovan signal koristi se izraz merni pretvarač (engl. transmitter).Deo mernog pretvarača koji obezbeđuje pretvaranje standardnog signala u drugi, s tim da im je ista fizička priroda (električna), naziva se pretvarač signala (engl signal converter).Često se sondom nazivaju merni davač i merni pretvarač u jednom kućištu. Međutim, možemo sresti i više mernih davača povezanih na jedan merni pretvarač-transmiter. Rezultat merenja sondom može biti prikazan preko analognog pokazivača, digitalnog pokazivača (engl. panel display) kome prethodi analogno digitalna pretvorba, ali i preko PC računara kome takođe prethodi analogno-digitalno pretvaranje preko AD kartica. Postoje uređaji koji prihvataju merne veličine sa mernog pretvarača i rezultat merenja prikazuju u obliku: ispisa na internom displeju, analognog i/ili digitalnog izlaznog signala i izlaza u obliku direktne veze sa PC računarom. Taj uređaj se naziva elektronski pretvarač (engl. transceiver) i obično je u mogućnosti da prikaže rezultate merenja sa više mernih pretvarača.U poslednje vreme imamo nov prilaz pretvaranju fizičkih veličina u električne. Gore naveden način je konvencionalan način pretvaranja fizičke u električnu veličinu, koja podrazumeva hardversku obradu mernog signala. Novi prilaz podrazumeva programski podržano kondicioniranje mernog signala, dok je sam prihvat mernog signala i dalje naravno ostavljen analogno - digitalnom pretvorniku ali sa većom rezolucijom. Povratni uticaj na merno-regulacioni sistem ostvaruje se preko izvršnog mehanizma, aktivatora (engl, actuator),kome prethodi izvršni pretvarač (sl.1b).I ovde, kao i kod prikupljanja podataka pretvarač omogućava “rad na daljinu”, u ovom slučaju aktiviranje izvršnog mehanizma standardnim strujnim (4-20mA) ili naponskim signalom (0-10V,24V).Najčešći aktivatori su: ventili, klapne itd. Aktivator se sastoji od mehaničkog uređaja kojim se menja izvršna veličina (ventil,klapna,..) i pogonskog uređaja (solenoid, servomotor-električni,pneumatski ili hidraulički).

1b12.jpg (6600 bytes)
Slika 1b.

Terminalske jedinice (TU), davači, pretvarači, aktivatori - SCADA podsistem

Terminalske jedinice su elektronska oprema instalirana na mestima gde se vrši praćenje stanja, događaja ili merenje veličina preko senzora ili praćenje rada nekog drugog uređaja. Jedinica pretvara izmeren signal ili status u formu koja se može poslati preko komunikacionog medija prema nadzorno upravljačkoj jedinci SCU (engl. Supervisory Control Unit ).Mora se naglasiti da je još jedan termin za TU našao mesto u SCADA sistemima, a to je telemetrijska stanica (engl. Telemetry Station), međutim zbog opšteg pokrivanja ove materije ostaću na prvobitnom terminu. Takođe terminalska jedinica prima podatke sa nadzorno-upravljačke jedinice (SCU) i pretvara ih u formu komandi za neki izvršni uređaj.Kao terminalske jedinice najčešće srećemo PLC (engl. Programmable Logic Contoller) programabilni logički kontroler. U suštini Terminalska jedinica (TU), odnosno PLC, poseduje aplikacioni softver u memoriji, mikroprocesor i komponente za kontrolu uključivanja / isključivanja nekog drugog uređaja. Međutim, sofisticiranije TU ili PLC predstavlja PC računar koji poseduje akviziciono-upravljačku karticu ili proširen BUS namenjen za praćenje i upravljanje sistemima-drugim uređajima. U zavisnosti od prirode primene TU (PLC) zavisi hardverska i programska podrška ; merenje analognih signala preko A/D kartica, praćenje statusa u realnom vremenu preko DI kartica, upravljanje analognim uređajima preko D/A kartica, ON / OFF upravljanje preko DO kartica itd. Obrada mernih podataka, uočavanje alarmnih uslova i događaja ali i izvršavanje upravljačkih funkcija SCADA sistema, mogu se u celosti izvršavati lokalno na samoj terminalskoj jedinici TU (PLC).

1b13.jpg (59581 bytes)

Komunikacija TU - SCU - SCU, topologija SCADA mreže

Komunikacija između terminalskih jedinica TU i nadzorno upravljačkih jedinica SCU, kao i komunikacija SCU - SCU, se odvija preko komunikacionog media u zavisnosti od mogućnosti i zahteva korisnka. Tako npr imamo prenos podataka preko javne telefonske mreže, zakupljenih telefonskih parica, ostalih dodeljenih žičnih veza, dvosmernih radio sistema, satelitskih veza, fiber-optčkih veza, dostupnih LAN mreža ili bilo kojeg medija koji omogućava prenos digitalnih podataka. Lokalne mreže koje omogućavaju dobro znane topologije, (magistrala - engl. bus - open multipoint, zvezda - engl. star - point to point, prsten - engl. ring - closed multipoint ) idealne su za SCADA sisteme sa malom dislokacijom elemenata nekog procesa upravljanja. Moderni SCADA sistemi, a naročito WASCAD sistemi kombinuju gore nabrojene komunikacione medie i topologije u cilju formiranja snažnog informatičkog WASCAD čvora (slika 2,slika 3). U suštini ovakva SCADA mreža je distribuirana mreža sa razgranatom strukturom (engl. tree structure). Dakle jedina razlika između SCU jedinica u razgranatoj strukturi SCADA sistema bi bila u nivou nadležnosti prilikom odlučivanja u procesu upravljanja. Nadzorno upravljačke jedinice (SCU ) i programska podrška - centralno mesto SCADA sistemaNadzorno upravljački centri opremljeni su obično PC računarom ili nekim snažnim računarskim sistemom.Ti računari su progamski podržani aplikacijom tipa MMI (engl. Man-Mashine Interface) koja omogućava interaktivan dijalog sa računarom za konkretan sistem nadzora i upravljanja. Osnovu za donošenje odluka i upravljanje na ovom nivou čine podaci primljeni od terminalskih jedinica TU. Svi podaci se formiranjem centralne baze podataka pretvaraju u formu pogodnu za prezentaciju i generisanje upavljačkih akcija (MMI aplikacija - SCADA programska podrška).MMI aplikacija je obavezno podržana grafičkim interfejsom koji nudi mogućnost zumiranja pojedinih delova izveštaja ili prikaza više signala na jednom dijagramu, skaliranja signala ali i mogućnošću procesiranja signala (digitalno filtriranje, spektralna analiza) u realnom vremenu (engl. on-line processing). Dodatne mogućnosti MMI interfejsa su npr. grafičko prikazivanje objekta iz raznih perspektiva, prikazivanje instalacija po etažama odnosno mašinskim podstanicama u obliku mimik dijagrama (engl. mimic diagram) sa prikazom statusa rada, mernih veličina itd. Kao što je već u naslovu rečeno, jedna od osnovnih karakterisika SCADA sistema je centralizacija najprioritetnijih funkcija na nadzorno upravljačkoj jedinici SCU. Naime programska podrška u terminalskim jedinicama TU osigurava akviziciju podataka i lokalno upravljanje procesom do nivoa koji se zadaje sa nadzorno upravljačke jedinice, ali iniciranje svih kontrolnih funkcija i krajnja verifikacija njihovog izvršenja se vrši samo na nadzorno upravljačkoj jedinici SCU. Međutim, vrlo je bitno na ovom mestu naglasiti razliku između programske podrške koja se koristi za nadgledanje, kontrolu i sinhronizaciju ostalih sistema prilikom kontrole procesa u realnom vremenu - SCADA programska podrška, i programske podrške za post analizu (engl. off-line processing) prikupljenih podataka akvizicijom.Danas već možemo reći da smo daleko od vlastitog razvoja programske podrške - MMI aplikacije, za neki proces upravljanja jer nam se na tržištu nudi programska podrška koja je već standardizovana za procesno upravljanje preko računara. Ta programska podrška su generatori SCADA aplikacije za otvorene računarske sisteme. Svaki vaš zahtev jednostavno se može realizovati biranjem opcija ili dodavanjem segmenta programskog koda u okviru generatora aplikacije. Zato je danas akcenat stavljen na pravilno projektovanje a ne na razvoj vlastitih (elemenata) SCADA sistema. u narednom broju: projektovanje vlastitog SCADA sistema

1b14.gif (30853 bytes)
Slika 3. Jedan primer SCADA heterogene mreže