Jugoslovenski komitet Međunarodnog saveta za velike električne mreže YUKO CIGRE 2007 , Predlog po pozivu za 28. savetovanje ,Vrnjačka Banja 30. septembar - 05. oktobar 2007.godine ---> RADA :

WEB ORJENTISANI INFORMACIONI PODSISTEM ZA CENTRALIZOVANO PRAĆENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI TERMOELEKTRANA – TOPLANA (TEMoSnet)

   • Posle uspešnog učešća na Sajmu informatike (Novi Sad 2005), saveznom takmičenju (DISKOBOLOS 2005) i na dva regionalna savetovanja (DHG 2006 , CIRED 2006) EMoS će dobiti novu snagu jer omogućava da se u njega integriše modul za FUZZY logiku i upotrebi za optimizaciju rada TETO

Poziv i teme za savetovanje

Rad prezentira realizaciju rešenja internet aplikacije za centralizovano praćenje energetske efikasnosti više distribuiranih tehnoloških procesa proizvodnje elekrične energije, toplotne energije i tehnološke pare u kogenerativnim termoelektranama – toplanama (TE-TO Novi Sad, TE-TO Zrenjanin, TE-TO S.Mitrovica) i integraciju u centralizovani informacioni poslovni sistem ( ’Panonske elektrane’). Aplikacija pruža podršku postoperativnoj analizi, operativnom i strategijskom odlučivanju i ima web pristup preko autorizacije na tri nivoa.
Ovaj informacioni podsistem se oslanja na podatke i proračune koje dobija iz : baze tehničko - tehnoloških podataka (BTP), diskretnih matematičkih modela tehnoloških procesa – postrojenja (DMMTP) , dislociranih SCADA informacionih podsistema , planskih dokumenata sistema - tehnološkog procesa , centralizovanog finansijskog i materijalnog knjigovodstva sistema. Integracijom ovih podsistema generišu se za svaku TE-TO ( ili tehnloški proces) , dnevni (satni) , nedeljni i mesečni energetski i ekonomski pokazatelji energetske efikasnosti u poslovanju pojedine TE-TO i time povratno utiče na proces proizvodnje.
Omogućena je veza klasičnim file transferom sa postojećim dislociranim SCADA SERVERIMA / PLC RTU jedinicama u sistemima za akviziciju i nadzor tehnološkog procesa, iz kojeg aplikacija dobija vrednosti merenih veličina određenih učestanosti u ASCII formatu, u automatskom režimu rada. Ovi se podaci sa dnevnom ažurnošću prebacuju SQL*Loaderom u realacionu bazu podataka.
U domenu implementacije, razvojna platforma bazira se na MS Windows / Oracle Designer , u troslojnoj - Web arhitekturi na Oracle 10g relacionoj bazi. Razvojna platforma obezbeđuje raspoloživost aplikacije na svim hardverskim i softverskim (OS) platformama. Topologija informacionog sistema, odnosno računarske mreže praktično nema tehnoloških ograničenja.
Poseban akcenat je dat na realizaciji rešenja za dinamičko definisanje diskretnih dnevnih, nedeljnih i mesečnih konačnih matematičkih modela funkcionisanja (energetski i finansijski izrazi i formule) bilo kojeg objekta upravljanja - tehnološkog procesa odnosno kogenerativnog postrojenja bez potrebe za programiranjem , koji se vrši preko razvijenog matematičkog editora, tako da se matematički model čuva u relacionoj bazi podataka i lako ga je izmeniti. Matematički editor sadrži u sebi preko osamdeset predefinisanih matematičkih funkcija i funkcija proceduralnog programiranja upravljanja (IF-then-else). Ovim rešenjem stvoreni su uslovi za unos i diskretnog termodinamičkog matematičkog modela rada postrojenja, zatim 'FUZZY' logičkih funkcija upravljanja i simulacije (analiza) po modelu 'ako-onda', uticaja pojedinih parametara na proces proizvodnje kao i realna optimizacija rada kompletnih postrojenja, koristeći se metodama linearnog programiranja.

12.02.2007, Dragan Marinković